معرفی دوره ها

جای نگرانی نیست ، ما شما را تحت پوشش قرار می دهیم.

سفر شما برای تبدیل شدن به یک ستاره شناس باطنی

از اینجا آغاز می شود..

دوره آموزشی سطح اول آنلاین (صدور گواهینامه)

دوره آموزش آنلاین
این دوره برای کسانی طراحی شده که مصمم و هدفمند هستند.
شرح دوره