کارگاه چاکراها در چارت تولد

_

CHAKRA SYSTEM

در چارت تولد

این یک کورس تکمیلی است.

چاکراها محل تجلی اگاهی ها هستند و هر چاکرا در یک ارتباط سیاره‌ای است.‌ این ورکشاپ ۷ هفته ای شامل اطلاعات کاملی است درباره چگونگی این ارتباط. همکاری سیارات در چارت تولد برای بیان یک انرژی جدید است و درک سیستم چاکرایی چارت تولد، تراکم و انباشتگی انرژیهایی را نشان میدهد که تحول در انها منجر به بیان طبیعی اگاهی میشود.‌ در اصل چارت تولد نموداری از جریان پراناست که نشان میدهد در کدام قسمت بلوک انرژی وجود دارد و مانع رشد و حرکت فرد می شود. دانش این کارگاه بشما کمک میکند در هنگام بررسی و تجزیه و تحلیل چارت تولد اطلاعات پنهان مربوط به تاثیرگذاری انرژیکی شخص را تشخیص دهید و درک کاملتری از نمودار تولد پیدا کنید.

* این یک دوره تکمیلی است و مناسب کسانی است که قصد دارند اطلاعات آسترولوژی خود را کامل کنند.
* 7 هفته – هر هفته یک جلسه آنلاین 80  الی 100 دقیقه ای
* پروژه تمرینی و گرفتن بازخورد