کارگاه زوایای مارس و پلوتو با یکدیگر

_

Mars / Pluto

مبارزه ای کارمیک

این یک ماژول تکمیلی است و مناسب برای کسانی که میخواهند درک بیشتری از تبادل انرژیهای مارس و پلوتو را یکدیگر بدست آورند.
دو وبینار آنلاین از ساعت 5 الی 7 عصر بوقت ایران

روح در هر زندگی بنا به ضرورت تکاملی درسهای خود، تصویری متمایز و شخصی را از خود بروز میدهد. پلوتو در نمودار تولد، نمادی از روح و روند تکاملی آن است.‌ ما در این وبینار میدان‌مارس و پلوتو را مورد بحث قرار داده و به این سوال پاسخ میدهیم که
مارس بعنوان اکتاو پایین پلوتو در این انرژی بحرانی چه نقشی را ایفا میکند.

* این یک دوره تکمیلی است و مناسب کسانی است که قصد دارند اطلاعات آسترولوژی خود را کامل کنند.
* دو وبینار آنلاین در دوهفته متوالی
* پروژه تمرینی و گرفتن بازخور