این دوره برای کسانی طراحی شده که مصمم و هدفمند هستند.

در این ماژول شما درسها را در بر طبق تنظیمات هفتگی در پنل کاربری خود دریافت کرده و با ارسال تکالیف هفتگی بازخود و نمره دریافت خواهید کرد. یک وبینار 30 دقیقه ای پرسش و پاسخ خواهید داشت  و 330 دقیقه  ویس راهنمای درسها را دریافت خواهید کرد.
در پایان ترم با کسب حدنصاب امتیاز تکالیف و آزمون نمرات، میتوانید در سطح بعد ثبت نام کنید.

Week 1: The Building Blocks
 • آشنایی با مفهوم آسترولوژی و پیوند آن با روانشناسی
 • آشنایی با نمودار Natal
 • زبان آسترولوژی
 • دایره البروج
 • نیمکره ها
 • رویکرد کلی بر سیارات و نشانه ها
 • درک اصول هرمتیکا
Week 2: Energy Pattern
 • درک الگوی انرژیکی عناصر در نمودار تولد
 • درک الگوی انرژیکی قطبیت ها در نمودار تولد
 • درک الگوی انرژیکی حالت ها در نمودار تولد
 • درک الگوی انرژیکی محورها در نمودار تولد
 • ارایه تکلیف اختصاصی
Week 3: Introduction To The Planets
 • درک الگوی انرژیکی ماه و خورشید در نمودار تولد
 • سیارات شخصی در چارت تولد
 • ارائه تکلیف اختصاصی
Week 4: The Planets Part 2
 • معلمان بزرگ، ژوپیتر و سترن
 • درک کهن الگوی اورانوس در چارت تولد
 • درک کهن الگوی نپتون در چارت تولد
 • درک کهن الگوی پلوتو در چارت تولد
 • درک مفهوم حاکمان سیاره ای
 • ارائه تکلیف اختصاصی
Week 5: The Signs
 • درک عنصر آب در نمودار تولد
 • درک عنصر هوا در نمودار تولد
 • درک عنصر آتش در نمودار تولد
 • درک عنصر زمین در نمودار تولد
 • ارائه تکلیف اختصاصی
Week 6: The Houses (1-6)
 • درک الگوی انرژیکی خانه های 1- 6 در رشد فردیت
 • The House Cusps
 • ارائه تکلیف اختصاصی
Week 7: The Houses (7-12)
 • درک الگوی انرژیکی خانه های 12-7 در رشد فردیت
 • ارتباط خانه ها و عناصر
 • ارائه تکلیف اختصاصی
Week 8: The Nodes Of The Moon
 • درک مفهوم گره های ماه
 • درک الگوی انرژیکی نودشمالی در چارت تولد
 • درک الگوی انرژیکی نودجنوبی در چارت تولد
 • ارائه تکلیف اختصاصی
Week 9: Retrograde Planets
 • درک مفهوم انرژی برگشتی سیارات
 • سیارات برگشتی شخصی در چارت تولد
 • سیارات برگشتی بیرونی در چارت تولد
 • ارائه تکلیف اختصاصی
Week10: Looking At The Chart As A Whole
 • درک و جمع بندی مفهوم نشان ها در نمودار تولد "Signs - the "how
 • درک و جمع بندی مفهوم خانه ها در نمودار تولد "Houses - the "where
 • درک و جمع بندی مفهوم سیارات در نمودار تولد Planet – What
 • ارائه تکلیف اختصاصی