Saturn Archetype in Natal Chart

کارگاه سترن، از ارباب کارما تا ساختار فردیت

_

Saturn Archetype

تکامل یک کهن الگو

این یک کورس تکمیلی است.

چه کسی سلطنت میکند؟
در ابتدا اسمان بود و زمین و نور و عشق..‌سپس سترن از تخت سلطنت فرو افتاد و این آغاز اختلال است. مالفیک بزرگ و کودک خوار..‌این کهن‌الگو در پی تکامل چه چیزی است؟

آنچه تا به امروز درباره این کهن‌الگوی اقتدار و کارما خوانده اید را فراموش کنید.. ما در این کارگاه خاص و بی نظیر ماهیت این کهن الگو را در چارت تولد و ترتزیت ها بررسی خواهیم کرد. اثرات مالفیک بزرگ بر روی جسم، روان و ذهن.

*این یک دوره تکمیلی است و مناسب کسانی است که قصد دارند اطلاعات آسترولوژی خود را کامل کنند.
*6هفته – هر هفته یک جلسه آنلاین 100 الی 120 دقیقه ای
*پروژه تمرینی و گرفتن بازخور

 

بزودی …