دوره سطح اول خودآموز آموزش آسترولوژی بشما امکان مطالعه شخصی و آزاد را میدهد.‌ در این دوره درسها بطور منظم و هفتگی برای شما در پنل کاربری‌اتان باز میشوند و شما آنها را مطالعه خواهید نمود.‌ در این ماژول شما تنها میتوانید سوالات خود را در ایمیل برای استاد خود ارسال نموده و جواب دریافت کنید. این یک برنامه 10 هفته ای است.‌ برای آنکه بتوانید در سطح دوم شرکت کنید می بایست در آزمون قبولی سطح یک، نمره قبولی را کسب کنید.

Week 1: The Building Blocks
 • آشنایی با مفهوم آسترولوژی و پیوند آن با روانشناسی
 • آشنایی با نمودار Natal
 • زبان آسترولوژی
 • دایره البروج
 • نیمکره ها
 • رویکرد کلی بر سیارات و نشانه ها
Week 2: Energy Pattern
 • درک الگوی انرژیکی عناصر در نمودار تولد
 • درک الگوی انرژیکی قطبیت ها در نمودار تولد
 • درک الگوی انرژیکی حالت ها در نمودار تولد
 • درک الگوی انرژیکی محورها در نمودار تولد
Week 3: Introduction To The Planets
 • درک الگوی انرژیکی ماه و خورشید در نمودار تولد
 • سیارات شخصی در چارت تولد
Week 4: The Planets Part 2
 • معلمان بزرگ، ژوپیتر و سترن
 • درک کهن الگوی اورانوس در چارت تولد
 • درک کهن الگوی نپتون در چارت تولد
 • درک کهن الگوی پلوتو در چارت تولد
 • درک مفهوم حاکمان سیاره ای
Week 5: The Signs
 • درک عنصر آب در نمودار تولد
 • درک عنصر هوا در نمودار تولد
 • درک عنصر آتش در نمودار تولد
 • درک عنصر زمین در نمودار تولد
Week 6: The Houses (1-6)
 • درک الگوی انرژیکی خانه های 1- 6 در رشد فردیت
 • The House Cusps
Week 7: The Houses (7-12)
 • درک الگوی انرژیکی خانه های 12-7 در رشد فردیت
 • ارتباط خانه ها و عناصر
Week 8: The Nodes Of The Moon
 • درک مفهوم گره های ماه
 • درک الگوی انرژیکی نودشمالی در چارت تولد
 • درک الگوی انرژیکی نودجنوبی در چارت تولد
Week 9: Retrograde Planets
 • درک مفهوم انرژی برگشتی سیارات
 • سیارات برگشتی شخصی در چارت تولد
 • سیارات برگشتی بیرونی در چارت تولد
Week10: Looking At The Chart As A Whole
 • درک و جمع بندی مفهوم نشان ها در نمودار تولد "Signs - the "how
 • درک و جمع بندی مفهوم خانه ها در نمودار تولد "Houses - the "where
 • درک و جمع بندی مفهوم سیارات در نمودار تولد Planet – What