کارگاه The Four Angles

_

صلیب عرفانی روح و ماده

در چارت تولد  

این یک کورس تکمیلی است که در آن شما نحوه کارکردن با چهار انرژی اصلی چارت تولد را خواهید آموخت

در این کارگاه نحوه کار با چهار زاویه اصلی را خواهید آموخت. ستاره شناسان باستانی از این چهار انرژی بعنوان صلیب عرفانی نام میبرند که نقش مهمی در روند آگاهی و رشد درونی و بیرونی فرد دارد. در این کارگا به این سوال خواهیم پرداخت که عملکردهای انرژیکی DC و IC چگونه میتواند بر شکل‌گیری فردیت و تکامل روح اثر بگذارد. این چهار زاویه، چهار انرژی جهت‌دهنده هستند که واکنشهای روح نسبت به آنها، داستان تکاملی اش را ساختار می‌بخشند.

* این یک دوره تکمیلی است و مناسب کسانی است که قصد دارند اطلاعات آسترولوژی خود را کامل کنند.
* دوره 5 هفته ای – هر هفته یک جلسه آنلاین 100 الی 120 دقیقه ای
* پروژه تمرینی و گرفتن بازخورد